સરકારશ્રીની યોજના મુજબ અપાતી સુવિધાઓ
મ્‍યુનિ. સ્‍કૂલ બોર્ડ દ્વારા અપાતી સુવિધાઓ